Επίδομα και κάρτα ανεργίας προϋποθέσεις για ΑμεΑ ΟΑΕΔ

logo-steki-amea

Επίδομα και κάρτα ανεργίας προϋποθέσεις για ΑμεΑ ΟΑΕΔ

Ειδικές Κοινωνικές Ομάδες για κάρτα ανεργίας και επίδομα ανεργίας ΑμεΑ Ποια τα δικαιολογητικά για την έκδοση κάρτας / βεβαιώσεων ανεργίας;

Το Άτομο με Αναπηρία (ΑμεΑ) πρέπει να προσκομίσει: α) γνωμάτευση από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή ΚΕΠΑ (Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας) που θα αναφέρει το ποσοστό αναπηρίας του ατόμου (απαιτείται ποσοστό 50% και άνω). Η βεβαίωση δεν πρέπει να αναφέρει ανίκανος για εργασία. β) εκκαθαριστικό σημείωμα της Εφορίας ή, αν το ΑμεΑ δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση, βεβαίωση από την αρμόδια Δ.Ο.Υ ότι δεν υποχρεούται να υποβάλλει φορολογική δήλωση. γ) χρειάζεται να επιδείξει την αστυνομική του ταυτότητα ή άλλο επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης των στοιχείων του. Ποιες προϋποθέσεις χρειάζεται να πληροί ένα ΑμεΑ για να έχει δικαίωμα λήψης επιδόματος ανεργίας; Για το ταμείο ανεργίας οι προϋποθέσεις είναι ίδιες εκείνες που ισχύουν κοινούς ανέργους. Παραθέτουμε τις κατηγορίες επιδοτούμενων ανέργων και τις αντίστοιχες εργάσιμες ημέρες που θα πρέπει να έχουν συμπληρωθεί για την έγκριση του επιδόματος ανεργίας. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ Α1 Κοινοί Άνεργοι 125 στο 14μήνο Α2 Συμβασιούχοι Δημόσιου Τομέα που επιδοτούνται ως κοινοί άνεργοι 125 στο 14μήνο Α3 Εκπαιδευτικοί 125 στο 14μήνο Α4 Οικοδόμοι 100 στο 14μήνο Α5 Εποχικοί Τουριστικού – Επισιτιστικού Κλάδου 100 στο 12μήνο Α6 Εποχικοί Τουριστικού – Επισιτιστικού Κλάδου μιας σεζόν 100 στο 14μήνο Α7 Εποχικοί λοιπών επιχ/σεων που λειτουργούν εποχιακά 100 στο 14μήνο Α8 Εποχικοί λοιπών επιχ/σεων που λειτουργούν εποχικά μιας σεζόν 100 στο 14μήνο Α9 Κοινοί άνεργοι επιδοτούμενοι λόγω επίσχεσης 125 στο 14μήνο Α10 Κοινοί άνεργοι επιδοτούμενοι λόγω διακοπής λειτουργίας επιχ/σης 125 στο 14μήνο Α11 Άνεργοι επιδοτούμενοι λόγω απόλυσης από μεταφερόμενες ή συγχωνευόμενες επιχ/σεις 180 στο 14μήνο Τι δικαιολογητικά χρειάζομαι;  Για την βεβαίωση δικαιώματος επιδότησης ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ο άνεργος προσκομίζει στο ΚΠΑ ή την Υπηρεσία του Οργανισμού: 1. Το έγγραφο της Καταγγελίας Σύμβασης Εργασίας ή βεβαίωση της Λήξης Σύμβασης Ορισμένου χρόνου (με πρωτότυπη σφραγίδα και υπογραφή εργοδότη). 2. Το έντυπο «Βεβαίωση Εργοδότη» το οποίο συμπληρώνει ο εργοδότης σύμφωνα με τις εγγραφές της ΑΠΔ (Αναλυτική Περιοδική Δήλωση που υποβάλλεται στο ΙΚΑ) του τελευταίου τριμήνου πριν από την καταγγελία της σύμβασης εργασίας. Το έντυπο αυτό θα φέρει πρωτότυπη σφραγίδα και υπογραφή του εργοδότη, χωρίς κάποια επιπλέον σφραγίδα επικύρωσης από το αρμόδιο κατάστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 3. Το οικογενειακό βιβλιάριο Ασθενείας, εφόσον έχει προστατευόμενα μέλη στην οικογένειά του, προκειμένου να του δοθεί η σχετική προσαύξηση. 4. Το πλέον πρόσφατο Εκκαθαριστικό Σημείωμα Εφορίας ή εφόσον δεν υπάρχει, επικυρωμένο αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης εισοδήματος. 5. Την Αστυνομική του Ταυτότητα. 6. Αποδεικτικό Διεύθυνσης Κατοικίας του ασφαλισμένου (π.χ. λογαριασμός ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ). 7. Λογαριασμό Εθνικής Τραπέζης (ΙΒΑΝ) στον οποίο είναι πρώτος δικαιούχος. Σε περίπτωση που δεν έχετε λογαριασμό στην Εθνική Τράπεζα, η Υπηρεσία μας σας δίνει Βεβαίωση για άνοιγμα λογαριασμού στην Εθνική Τράπεζα χωρίς καμία επιβάρυνση. 8. Αν πρόκειται για πολίτες τρίτων χωρών: άδεια διαμονής και άδεια εργασίας σε ισχύ.

Steki Amea-Anastasia Sarantidou